Oktobar 2023.

Usvajanje Zakona o izmenama i dopunama zakona o elektronskom fakturisanju

Ministarstvo finansija objavilo je 18.septembra 2023.godine Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju. Tim povodom predstavnici organa i organizacija, pravosudnih organa, međunarodnih organizacija, udruženja građana, stručne javnosti kao i druga zainteresovana lica imala su priliku da do 25.septembra 2023.godine daju daju predloge, komentare, sugestije i primedbe na tekst Nacrt zakona. Konačno, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektornskom fakturisanju je objavljen u „Službenom glasniku RS“ br. 92 od 27. oktobra 2023.godine. Predmetni Zakon će se primenjivati od 1. januara 2024. godine, sa izuzetkom odredbi koje se odnose na evidentiranje prethodnog poreza koje će se primenjivati za poreske periode koji počinju posle 31. avgusta 2024. godine. Najvažnije izmene u odnosu na već važeći Zakon o elektronskom fakturisanju navedene su u nastavku:

 • Elektronsko evidentiranje prethodnog poreza – predstavlja obavezu elektronskog evidentiranja poreza na dodatu vrednost u prethodnoj fazi prometa, odnosno plaćenog pri uvozu dobara za obveznike PDV-a
 • Izmena roka za elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektroskih faktura za poreski period – skraćivanje roka na 10 dana po isteku poreskog perioda
 • Preciziranje za lica koja nemaju obavezu izdavanja elektronskih faktura - kao izuzetak od lica koja nemaju obavezu se navode obveznici koji primenjuju sistem naplate za PDV za iznos poreza iskazanog u fiskalnom računu za koji ne nastaje poreska obaveza za poreski period na koji se fiskalni račun odnosi
 • „Poreska kategorija“ – novi obavezan element elektronske fakture
 • Preciziranje i proširenje kaznenih odredbi – novčanom kaznom će izmedju ostalog biti kažnjeni subjekti privatnog sektora, odnosno javno preduzeće ukoliko ne koriste SEF u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju
 • Mogućnost brisanja korisnika SEF-a sa liste korisnika - ukoliko su ispunjeni uslovi za brisanje koji će biti bliže uređeni podzakonskim aktom.

Elektronsko evidentiranje prethodnog poreza

 • Dodaje se član 4a pod nazivom „Elektronsko evidentiranje prethodnog poreza“;
 • Član 4a se odnosi se na obavezu elektronskog evidentiranja PDV-a obračunatog u prethodnoj fazi prometa odnosno plaćenog pri uvozu;
 • Dodatnu obavezu po ovom osnovu imaće isključivo obveznik PDV-a tj. evidencija nije obavezna za subjekte javnog sektora i dobrovoljne korisnike SEF-a koji je poreski dužnik u skladu sa Zakonom o PDV-u ali nije obveznik PDV-a;
 • Evidencija se vodi po osnovu svih transakcija bez obzira na to da li će obveznik po osnovu konkretne transakcije imati pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa Zakonom o PDV-u;
 • Elektronsko evidentiranje prethodnog poreza za prethodni period, u skladu sa Zakonom o PDV-u, se vrši u roku od 10 dana po isteku poreskog perioda;
 • Ukoliko dođe do promene koja ima uticaj na elektronsko evidentiranje prethodnog poreza nakon isteka navedenog roka, obveznik je u obavezi da koriguje elektronsko evidentiranje prethodnog poreza u roku za podnošenje poreske prijave za poreski period u kojem je došlo do te promene (korekcija prethodnog poreza);
 • Odredbe koje se odnose na evidentiranje prethodnog poreza  će se primenjivati za poreske periode koji počinju posle 31. avgusta 2024. godine.

Izmena roka za elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura za poreski period

 • Naziv člana 4 Zakona o elektrosnkom fakturisanju se menja u „Elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost“;
 • U članu 4, menjaju se odredbe koje se odnose na rok za evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u za poreski period. Novi rok za evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u za poreski period, u skladu sa Zakonom o PDV-u je 10 dana po isteku poreskog perioda;
 • Takođe, navodi se da ukoliko dođe do promene koja ima uticaj na elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a nakon isteka navedenog roka, obveznik je u obavezi da koriguje elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u roku za podnošenje poreske prijave za poreski period u kojem je došlo do te promene.

U članu 10 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju se navodi da podzakonski akti predviđeni ovim zakonom će biti doneti u roku od 60 dana od 01. januara 2024.godine osim podzakonskog akta koji bliže uredjuje način i postupak elektronskog evidentiranja prethodnog poreza i korekcije prethodnog poreza koji će se doneti u roku od 9 meseci od 1.januara 2024. godine.

Dokument

Mazars poreske novosti - oktobar 2023.