Maj 2021.

Novosti iz sveta poreza!

Novi Pravilnik o PDV

U Službenom glasniku objavljen je Pravilnik o porezu na dodatu vrednost koji će se primenjivati od 1. jula 2021. godine, a predstavlja jedinstven Pravilnik koji zamenjuje 27 pojedinačnih pravilnika iz oblasti PDV, koji su do sada bili u primeni, dok ostaju na snazi tri uredbe koje su donete na osnovu Zakona o PDV.

Stoga, od 1. jula 2021. godine, propisi PDV se sastoje od:

 • Zakon o porezu na dodatu vrednost;
 • Pravilnik o porezu na dodatu vrednost;
 • Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost;
 • Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo;
 • Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244.

Prelaznom odredbom propisano je da ako je za promet dobara ili usluga, koji se vrši od 1. jula 2021. godine, naplaćena, odnosno plaćena naknada ili deo naknade zaključno sa 30. junom 2021. godine, na taj promet primenjuju se propisi koji važe na dan 30. juna 2021. godine, tj. trenutno važeći pravilnici.

Pravilnik ima 282 člana i 19 obrazaca i sastoji se od 34 poglavlja.

Novi pravilnik nije nastao prostim objedinjavanjem sada važećih pravilnika, već u određenim oblastima donosi i izmene, koje u jednom delu predstavljaju samo preciziranja ili ugrađivanje već potvrđenih stavova nadležnih poreskih organa, ali u jednom delu je reč i o suštinskim izmenama koje su vrlo značajne.

Kao sastavni deo Novog pravilnika propisano je i 19 obrazaca, od kojih je jedan novi - Obrazac OOPPPDV - Obaveštenje o opozivu, odnosno otkazu poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost.

U nastavku navodimo neke od najznačajnijih izmena koje donosi novi Pravilnik.

Usluge iz oblasti građevinarstva

Najznačajnija izmena kod ove vrste usluga odnosi se na ukidanja koncepta internog obračuna PDV kod mnogih vrsta usluga koje su se prema prethodnom Pravilniku smatrale uslugama iz oblasti građevinarstva. Novim Pravilnik je detaljno propisano za koje vrste usluga se ukida koncept internog obračuna PDV. Za takvu vrstu usluga primenjivaće se opšti pristup prema kome je PDV dužnik obveznik PDV koji vrši promet. Napominjemo da za usluge za koje princip internog obračuna PDV ostaje na snazi, i dalje važi vrednosni kriterijum od RSD 500.000.

Takođe je Pravilnikom primenjeno i pravilo o glavnom i sporednom prometu, u smislu da ako se uz promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, vrši sporedan promet dobara, odnosno usluga, smatra se da je izvršen samo promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, dok ako se uz promet dobara i usluga koji se ne smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, vrši sporedan promet dobara, odnosno usluga koji se smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, smatra se da je izvršen samo promet dobara i usluga koji se ne smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva.

Davanje reklamnog materijala

Novim Pravilnikom je propisano da se besplatno davanje kataloga, brošura, lifleta, flajera i sličnih dobara namenjenih informisanju kupaca ili potencijalnih kupaca o obavljanju delatnosti obveznika PDV više ne smatra prometom bez naknade čime je izmenjen prethodni pristup gde su ovakva davanja imale tretman prometa bez naknade. Ovo je važna novina jer znači da se besplatno davanje ovih dobara neće smatrati uopšte predmetom oporezivanja PDV, pa posledično neće imati uticaja na utvrđivanje da li se ta dobra smatraju reklamnim materijalom ili ne, odnosno vrednost ovih dobara neće biti relevantna za određivanje poreskog tretmana njihovog besplatnog davanja niti će ulaziti u ukupnu vrednost reklamnog materijala i poklona manje vrednosti u poreskom periodu (neće se primenjivati kriterijum od 0,25% ukupnog prometa).

Vraćanje dobara

Novim Pravilnikom precizirano je da se dobrima kojima ističe rok trajanja smatraju dobra kojima je isteklo najmanje dve trećine roka trajanja, a do isteka roka trajanja je ostalo najviše dva meseca.

Poreski tretman povratne ambalaže

Pravilnikom je propisano da ako je ambalaža vraćena nakon isteka ugovorenog roka za vraćanje, smatra se da istekom tog roka dolazi do prometa povratne ambalaže, a ne do izmene osnovice PDV (dolazi do zasebnog prometa).

Ostale značajnije izmene

 • Izmenjena je definicija reklamnog materijala, u smislu da se reklamnim materijalom smatraju dobra na kojima je odštampan ili utisnut logotip obveznika PDV, odnosno vizuelno ispoljavanje brenda koji je u vezi sa delatnošću obveznika PDV, a koja taj obveznik PDV, neposredno ili posredstvom trećih lica, besplatno daje različitim licima.
 • Definisano je da je zamena dobara u garantnom roku ukoliko je izvršena u skladu sa uslovima iz garancije, i vrši se bez naknade, promet koji nije predmet PDV. Ono što je Novim pravilnikom dodatno uređeno jeste da se zamenom dobara u garantnom roku ne smatra zamena rezervnih delova i slično u okviru popravke, odnosno servisa određenog dobra;
 • Precizirano je šta se smatra mašinama i drugom opremom za svrhu određivanja mesta prometa usluga koje su u vezi sa nepokretnostima.
 • Izmenjena je definicija poslovne celine u kontekstu prenosa dela imovine, u smislu da se smatra se poslovnom celinom smatra celina čijim se prenosom sticaocu omogućava samostalno obavljanje delatnosti koju je obavljao prenosilac (isključen je deo da je prenosom u momentu prenosa onemogućeno prenosiocu da obavlja tu delatnost);
 • Propisani su uslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenja za usluge u vezi sa uvozom dobara (npr. usluge prevoza u zavisnosti od toga da li ih pružaju domaća lica ili strana lica koja nisu PDV obveznici u Srbiji).
 • Propisani su uslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenje za usluge prevoza i druge usluge povezane sa izvozom, tranzitom i privremenim uvozom dobara kada je primalac usluge poreski dužnik.
 • Propisano je da, ako se račun izdaje na dan prometa dobara/usluga, onda račun ne mora da sadrži i podatak o datumu prometa dobara/usluga.
 • Uređen je način i postupak dostavljanja obaveštenja o opozivu ili otkazu punomoćja i s tim u vezi propisan je novi Obrazac OOPPPDV.
 • Propisani su obavezni elementi dokumenta o izmeni osnovice, odnosno nakande kada dolazi do izmene osnovice, odnosno naknade, za sve račune koji su izdati u određenom periodu.
 • Propisuje se sadržina konačnog računa kada se od uplate avansa do momenta prometa promeni poreski dužnik.
 • Predaja zemljišta na osnovu ugovora o lizingu prema novim pravilima se smatra prometom dobara.
 • Izbrisana je odredba kojom je određeno da se u periodičnom računu kao podatak o obimu usluga navodi podatak o vremenskom periodu u kojem su usluge pružene.
 • Propisana je sadržina računa kada se naknada za promet dobara/ usluga naplaćuje u stranoj valuti.
 • Propisano je koji podaci o transakcijama se ne iskazuju u obrascu POPDV.
 • Propisana je evidencija koju PDV obveznik koji vrši prenos jednonamenskih i višenamenskih vaučera mora da vodi.

Dokument

Mazars Tax Newsletter_​SRB