Januar 2022.

Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica u Crnoj Gori

Mazars poreske novosti za januar 2022.

Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica su objavljene u Službenom listu Republike Crne Gore i stupile su na snagu 1. januara 2022. godine. Glavne izmene odnose se na pravila o transfernim cenama, progresivno oporezivanje i povećanje poreskih stopa na kapitalne dobitke i porez po odbitku.  

Pravila o transfernim cenama

Najznačajnija izmena u ovom pogledu odnosi se na obavezno podnošenje dokumentacije o transfernim cenama koje će važiti za velike poreske obveznike, dok će ostali obveznici biti u obavezi da poseduju predmetnu dokumentaciju.

Rok za podnošenje je definisan kao 30. jun naredne godine u odnosu na godinu za koju se priprema dokumentacija. Pomenuti rok će važiti do 2027. godine, a u svim narednim godinama rok za podnošenje će biti kraj marta.

Dodatno, izmene Zakona u vezi sa pravilima o transfernim cenama pokrivaju i sledeće teme:

 • Precizirana je definicija povezanih lica.
 • Uvedena je primena svih 5 metoda za analizu transfernih cena predviđenih od strane OECD, uz mogućnost primene drugih metoda.
 • Uveden je prag od EUR 75.000 za pripremu dokumentacije u skraćenom obliku.
 • Očekuje se uvođenje propisanih tržišnih kamatnih stopa u skladu sa principom “van dohvata ruke” za pozajmice i druge finansijske instrumente.

Očekuje se da će Ministarstvo finansija u narednom periodu objaviti pravilnik u vezi sa primenom pravila o transfernim cenama koji bi trebalo da pruži detaljnija pojašnjenja.

Progresivno oporezivanje

Uvodi se progresivno oporezivanje pri čemu će poreska stopa zavisiti od ostvarene oporezive dobiti i biće određena na sledeći način:

 • stopa od 9% će se primenjivati na oporezivu dobit manju od EUR 100.000
 • za oporezivu dobit u rasponu od EUR 100.000,01 i EUR 1.500.000,01, poreska obaveza će iznositi EUR 9.000 + stopa od 12% koja se primenjuje na iznos dobiti iznad EUR 100.000,01
 • za oporezivu dobit višu od EUR 1.500.000,01, poreska obaveza će iznositi EUR 177.000 + stopa od 15% koja se primenjuje na iznos dobiti iznad EUR 1.500.000,01

Dodatno, povećana je stopa za porez na kapitalne dobitke i porez po odbitku na 15% (prethodno je primenjivana stopa od 9%).

Ostale izmene i preciziranja

Ostale izmene i preciziranja se odnose na:

 • Poreski podsticaj u vezi sa pravovremenim plaćanjem obračunatog poreza na dobit je ukinut.
 • Uvode se kazne za obveznike koji ne poseduju i ne podnose dokumentaciju o transfernim cenama, druge novčane kazne su uvećane.
 • Obračunati troškovi kamate i drugi povezani troškovi koje naplaćuje povezano lice će se smatrati poreski priznatim do iznosa koji je u skladu sa principom „van dohvata ruke“. Prihodi od kamata koji se naplaćuju povezanim licima biće oporezivi najmanje u iznosu koji je u skladu sa principom „van dohvata ruke“.
 • Definicija kamata i autorskih naknada je usklađena sa Direktivom Saveta EU o kamatama i autorskim naknadama (Interest and Royalties Directive);
 • Pravila u vezi sa porezom po odbitku na kamate, autorske naknade, dividende i druga plaćanja u vezi sa raspodelom profita su usklađena sa EU Direktivama o odnosima među povezanim licima i kamatama i autorskim naknadama. Pomenuta pravila propisuju uslove pod kojima se porez na dobit neće plaćati i biće u primeni od momenta kada Crna Gora pristupi Evropskoj Uniji.
 • Kapitalni gubici ostvareni prodajom zemljišta, nekretnina, imovinskih prava, udela i drugih hartija od vrednosti se ne smatraju poreski priznatim troškom.

Dokument

Mazars Tax Newsletter_​January_​SRB