Opšti uslovi korišćenja

Ova stranica sadrži Opšte uslove korištenja web stranice koju ste poseetili, Mazars.rs.

Autorska prava

Sav sadržaj na ovoj web stranici je © Mazars Group i Mazars - Srbija.*

*Mazars Srbija zastupa sledeće kompanije: Mazars d.o.o. i Mazars Audit d.o.o.

Opšti uslovi korišćenja

Ova usluga je isključivo za ličnu upotrebu. Bilo koja reprodukcija ili prikazivanje, u celini ili delimično, u druge svrhe na bilo kom medijumu je zabranjeno. Nepoštovanje ove zabrane predstavlja kršenje za koje bi prestupnik mogao biti odgovoran prema građanskom i krivičnom zakonu.

Podaci dostupni na ovoj web stranici nisu ugovorni i podložni su promenama bez prethodne najave. Karakteristike i dostupnost usluga navedenih na ovoj web stranici važe za sledeću državu: Srbija. Informacije dostupne na web lokaciji ni pod kojim uslovima se ne mogu smatrati konsultacijama ili savetima bilo koje vrste. Mazars ni u kom slučaju ne sme biti odgovoran za bilo kakav gubitak u vezi sa konsultacijama ili korišćenjem web stranice od strane korisnika. Ova web lokacija kompanije Mazars može sadržati veze do veb lokacija nezavisnih proizvođača nad kojima kompanija Mazars nema kontrolu. Mazars ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj takvih web lokacija.

Posetioci web stranice su informisani da se tokom njihove upotrebe web stranice lični podaci o njima mogu prikupljati prilikom popunjavanja obrazaca za unos podataka, posebno kada traže da ih se kontaktira, kada podnesu žalbe ili se pretplate na obaveštenja.

Mazars je upravljač podacima za prikupljanje i obradu ovih podataka.

Urednik

Glavni urednik ove web stranice je upravljački partner kompanije Mazars - Srbija:

Kristijan Cinotti

Mazars u Srbiji

Third party APIs