Rešavanje poreskih sporova

Kako se poreski sporovi šire na globalnom planu, efikasno savetovanje postaje ključno

Poreski sporovi rastu na globalnom nivou kako se vlade sve više fokusiraju na primećeno neizmirenje obaveza. Problemi prekograničnog oporezivanja kao što su transferna plaćanja, posebno stvaraju sve više sporova zato što novo zakonodavstvo stvara sive zone i potrebu za  slučajevima za testiranje. Ovo poreske sporove čini životnom činjenicom za firme sa složenim poreskim pozicijama.

Naš pristup

Preduzeća se suočavaju sa sredinom u kojoj su revizije od strane poreskih organa sve prisutnije. Kako poreski zakoni postaju sve strožiji a propisi sve složeniji, preduzeća imaju motivaciju da izbegnu sporove uvek kada je to moguće. Nama je cilj da sprečimo poreske sporove na samom izvoru jakim poreskim savetovanjem zasnovanim na riziku. Takođe možemo da pružimo savete u vezi vođenja evidencije i drugim procesima da bi se na minimum svele prilike za takve postupke.

Kada do spora ipak dođe, mi nudimo konzistentnu pomoć tokom celog ovog teškog procesa koji može, u nekim slučajevima, da traje i godinama. Takođe dajemo strateške smernice o rizicima i prednostima arbitraže u odnosu na sudske postupke i da li treba prihvatiti ponude za nagodbu ili ne. Takođe savetujemo u vezi krivičnih postupaka koji se pokreću i protiv preduzeća i protiv fizičkih lica.

Naši lokalni timovi koji su posvećeni poreskim sporovima u glavnim jurisdikcijama imaju detaljno proceduralno i administrativno znanje koje može znatno da utiče na ishode, sa mogućnošću oslanjanja na globalnu ekspertizu u oblastima kao što su transferne cene i carine.

Takođe možemo da savetujemo i o problemima kao što je navodno neplaćanje minimalnih zarada i naknada za  rukovodioce koja sadrže  komponentu zakona o radu.

Naše usluge

Nudimo podršku koja obuhvata:

  • Konsultantske usluge zasnovane na riziku da bi se prilika za pojavu sporova svela na najmanju moguću meru
  • Lokalne stručnjake koji pomažu u nacionalnim poreskim slučajevima, od prevencije do upravljanja i poravnanja
  • Veliko iskustvo sa transnacionalnim mehanizmima kao što je Postupak zajedničkog dogovaranja, obavezujuća arbitraža po  OECD MLI, i evropske EUAC procedure
  • Savetovanje o rizicima/koristima od pokretanja postupka protiv poreskih organa  
  • Savetovanje o dobrovoljnim obelodanjivanjima

Naši ljudi

Naši timovi uključuju, u nekim slučajevima, osoblje koje je radilo sa lokalnim poreskim organima a koje može da pruži jedinstvenu perspektivu.

 

Kontaktirajte nas

Želite da znate više?