Usluge vezane za transakciju

Naš tim stručnjaka koji se bavi pružanjem usluga vezanih za transakciju pruža poverenje, jasnoću i podršku tokom kupovine preduzeća, prodaje preduzeća i reorganizacije, i na nacionalnom i na međunarodnom nivou. Naš globalni tim stručnjaka kombinuje poznavanje sektora, tehničko i komercijalne znanje potrebno da čak i najsloženije transakcije budu uspešne.

Analiza poslovanja pri kupovini preduzeća

Analiziramo oblasti koje nose finansijski i poreski rizik i nagradu da bi optimizirali ugovorne i finansijske uslove vašeg projekta eksternog rasta.

Daćemo vam komercijalne, praktične i vama prilagođene savete kako da se izborite sa izazovima i specifičnostima vaše kupovine preduzeća. Sve vreme ćemo raditi blisko sarađujući sa vašim timovima i savetnicima.

Možemo vam pružiti podršku u vezi:

 • Procene kvaliteta informacije koje se koriste da bi se odredila cena: Analiziranje finansijskih podataka i drugih informacija koje je dao prodavac. Procenjujemo njihovu relevantnost i doslednost njihove pripreme.
 • Procene normativnog učinka: Analiziranje prethodnog učinka i identifikovanje stavki vezanih za izdatke koji nisu česti da bi se utvrdio osnovni učinak (normativna zarada), identifikovale potrebe za finansiranjem (normativni obrtni kapital i neto dug) i potvrdila mogućnost generisanja toka gotovine.
 • Identifikovanja pravnih i poreskih rizika vezanih za transakciju: Analiziranje poreske pozicije ciljnog preduzeća i razumevanje njegovog odnosa sa poreskim organima i bilo kakvih posledica za transakciju. Osim toga, zajedno sa pravnim savetnicima, analiziramo pravne aspekte transakcije (ugovori, parnice, itd.)
 • Osporavanja doslednosti pretpostavki predviđanja: Analiziranje poslovnog plana i drugih finansijskih predviđanja i poređenje njihovih pretpostavki sa prethodnim učinkom
 • Osiguranja finansijskih i poreskih klauzula ugovora o kupovini preduzeća:
  • Podržavajući vas u pregovorima i pravljenju nacrta finansijskih klauzula ugovora o kupovini preduzeća (SPA), a posebno u definisanju finansijskih odredbi koje se koriste da bi se utvrdila cena
  • Preispitujući klauzule kojima se garantuje aktiva i pasiva
  • Savetujući vas o mehanizmima korekcije cene
  • Savetujući vas o optimalnoj poreskoj strukturi za tu transakciju

O kakvoj god transakciji da se radi, naš pristup analizi poslovanja pri kupovini preduzeća je usmeren na to da vam pružimo savete i podršku koji su vam potrebni za donošenje samouverenih ključnih odluka i optimiziranje uslova posla. 

Analiza poslovanja kupca i pomoć u pogledu kupca

Analiziramo glavne oblasti rizika, predviđamo potencijalne teškoće i pripremamo vaše preduzeće za proces prodaje.

Pružamo vam sveobuhvatnu podršku prilagođenu vašim potrebama koja vašem projektu prodaje preduzeća daje najbolje šanse za uspeh. Radeći u bliskoj saradnji sa vašim timovima i savetnicima, predviđamo potencijalne zamke za vaš projekat i pripremamo analize da bi se posao odvijao nesmetano kada konačno u njega budu uključene treće strane.

Možemo da vam pomognemo u vezi:

 • Prezentiranja nezavisnog pogleda na preduzeće: Rezimirajući specifične tačke vašeg preduzeća na način koji  je razumljiv potencijalnim kupcima
 • Predviđajući stavke o kojima se pregovara i ograničavajući njihov uticaj: Identifikovanje glavnih oblasti potencijalnog rizika i priprema odgovora da bi se obezbedilo da one ne ometaju proces sklapanja posla i da imaju najmanji mogući uticaj na vrednost
 • Pružajući kupcima određeni nivo komfora za olakšavanje procesa: Prezentiranje kupcima izveštaja o analizi poslovanja prodavca da bi im pomogli u donošenju početne odluke
 • Ubrzanja procesa prodaje: Kontrolisanje brzine procesa sa vama i vašim timom, poštujući poverljivost transakcije
 • Ograničavanja uticaja projekta na svakodnevno rukovođenje vašim preduzećem: Podržavajući vas kroz celu transakciju organizujući prostoriju sa podacima i radeći sa vašim timovima u vezi procesa postavljanja pitanja i davanja odgovora

Naš VDD pristup je usmeren na optimiziranje vašeg procesa prodaje obezbeđujući punu kontrolu, skraćujući trajanje pregovora, i maksimizirajući vrednost imovine.

Finansijka dijagnoza i preispitivanje poslovnog plana

Vršimo finansijsku dijagnostiku u kontekstu specifičnih problema klijenta. Na primer, možemo da preispitamo korišćenje sredstava investiranih u projekat, da analiziramo nedovoljni učinak portfelja, investicije ili proizvodne jedinice, i da identifikujemo rešenja za rešavanje ovih problema.

Takođe možemo da ponudimo nezavisno preispitivanje vašeg poslovnog plana i glavnih osnovnih pretpostavki, u kontekstu stvaranje nove kompanije, nivoe aktivnosti ili strateškog preispitivanja.

U svim našim finansijskim dijagnostičkim projektima i preispitivanjima poslovnog plana, uzimamo u obzir gledište nezavisnog, finansijskog stručnjaka tako da vi imate informacije i samopouzdanje koji su vam potrebni da delujete.

Situacije nakon kupovine preduzeća

Osim savetovanja o tekućim transakcijama, naši timovi imaju veliko iskustvo u pružanju podrške u pogledu klauzula o korekciji cene i preispitivanja završnih finansijskih izveštaja nakon što je posao sklopljen.

Vršimo detaljnu analizu učinka nakon kupovine preduzeća da bi utvrdili rezultat klauzula u SPA, kao što su dodatne uplate prodavcu iz budućih prihoda kupca i garancije o odgovornosti, ili u opštijem smislu da bi se preispitao učinak nakon kupovine preduzeća.

Možemo da vam pomognemo u vezi:

 • Tumačenja i usvajanja klauzula o korekciji cene  i drugih mehanizama nakon sklapanja posla definisanih u SPA
 • Pomoći koju vam pružamo u vezi sporova u pogledu korekcija nakon sklapanja posla, zajedno sa našim stručnjacima za parnice i arbitražu
 • Pripreme finansijskih informacija i upravljanja njima nakon sklapanja posla, na primer pripremom početnih bilansa stanja, harmonizovanjem računovodstvenih principa ili procenom stvarnog učinka u odnosu na predviđeni učinak

Naši alati i rešenja

Naši timovi koji pružaju usluge u vezi transakcije imaju zajednički metodološki okvir širom sveta i koriste alat za izveštavanja napravljen po meri da bi se obezbedila doslednost i jednobraznost naših informacija uvek kada vam one budu potrebne.

Naši ljudi

Mazars ima posvećene timove koji pružaju usluge u vezi transakcija u 38 zemalja širom sveta, što znači da možemo da vas podržimo u vašim projektima uvek kada smo vam potrebni.

 

Kontaktirajte nas

Želite da znate više?